Company Policy

Whole In One Creative Ltd.

องค์กรที่ดีที่สุด สำหรับพนักงาน

เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า พนักงานคือทรัพย์สินสำคัญสูงสุดของเรา

และการเคารพต่อความคิดริเริ่ม ของพวกเขาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างคุณค่า Respecting Human Dignity ทำให้ความเชื่อเหล่านี้ เด่นชัดขึ้น และช่วยให้แน่ใจว่าเกิดสถานที่ทำงาน ที่ความคิดสร้างสรรค์สามารถเติบโตขึ้นได้ เราบริการ ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้ดีที่สุด เมื่อเราแสดงการให้เกียรติต่อเพื่อนพนักงานของเรา และสนับสนุนให้เกิดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เป็นธรรม และหลากหลาย

การจ้างงานอย่างเป็นธรรม
เราเชื่อว่า Respecting Human Dignity ต้องมีให้กับทุกๆ คน ที่เราทำงานด้วยอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อเราทำการจ้างงาน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมทั้งดูแลให้แน่ใจว่าให้โอกาส ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เราสามารถดึงดูด รักษา และพัฒนา พนักงานแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งสนับสนุนให้มี ความสามารถและเกิดแนวคิดที่หลากหลาย วิธีปฏิบัตินี้ช่วยให้ เราสร้างสถานที่ทำงานที่น่าเพลิดเพลิน ให้เกียรติ และสนับสนุน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการบริการแก่ลูกค้าของเราและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

มาตรฐานของเรา
พิจารณาเฉพาะประเด็นทางธุรกิจที่ถูกต้องสมควร ความสามารถ และศักยภาพส่วนบุคคล เมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน

วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
• ดำเนินการตัดสินใจในการจ้างงานทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาการว่าจ้าง การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์ การให้ความรู้การเลื่อนตำแหน่ง การมอบหมายงาน หรือการมอบหมาย ให้ทำหน้าที่อื่น กิจกรรมทางสังคมและ นันทนาการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ของบริษัทและคุณสมบัติเฉพาะบุคคล
• หากคุณต้องทำการตัดสินใจในการจ้างงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึง ความต้องการของตำแหน่งงานนั้น เป็นอย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ โดยโดยไม่มีสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เหมาะสม มาพิจารณาร่วมด้วย
• หากคุณต้องสัมภาษณ์ผู้ที่มาสมัครงาน คุณควรทราบว่าคำถามใดไม่เหมาะสม หรืออาจผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจถูก มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานได้ ตัวอย่างเช่น ในหลายๆประเทศ คุณไม่ควรถามเกี่ยวกับความ เชื่อทางศาสนาของผู้สมัคร หรือถามว่า ผู้สมัครคนนั้นสมรสหรือมีบุตรหรือไม่ หากไม่แน่ใจ ควรขอความช่วยเหลือจาก พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลหรือ เจ้าหน้าที่นิติกร

ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติส่วนตัวและ ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ข้อพิจารณาดังกล่าว รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ :
อายุ (ยกเว้นแรงงานเด็ก)
เชื้อชาติ
สีผิว
เพศ
ศาสนา
สัญชาติหรือชาติกำเนิด
รสนิยมทางเพศ
ความพิการ
ลักษณะส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
การเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นเมื่อเราให้ความสำคัญ กับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสูงสุด ความมุ่งมั่นของเราใน Respecting Human Dignity หมายถึงการสนับสนุนให้เกิด ความเป็นเจ้าของในสถานที่ทำงานของเรา โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพ ของบุคคลอื่นที่ใช้สถานที่ทำงาน ร่วมกันกับเราและตัวเราเอง เนื่องจากสวัสดิภาพของเพื่อนร่วมงานของเราเป็นเรื่องสำคัญมาก เราไม่หยุด เพียงแค่กระทำให้สอดคล้องตามกฎหมาย แต่เรายังต้องกระทำเพื่อให้ สถานที่ทำงานของเราปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเสมอ เราสามารถ ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทั้งหมดได้ โดยการปฏิบัติตาม ความมุ่งมั่นของเรา ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิ่งที่มี ความสำคัญมาก และเราไม่ควรยอมละเป้าหมายเรื่องนี้เพื่อวัตถุประสงค์ อื่นๆ ของบริษัทการเอาใจใส่ต่อชุมชนของเรา

ส่วนประกอบสำคัญในความสำเร็จของบริษัท มาจาก ชุมชนรอบข้างของเรา ชุมชนที่เราอาศัย

ธุรกิจอยู่ช่วยจัดหาพนักงานให้เรา ส่งมอบสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน และให้ความเคารพแก่เรา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จรุ่งเรืองของเรา ในทางกลับกัน เราจะกระทำตนเป็นบริษัท เพื่อนบ้านที่ดีด้วย เรามุ่งมั่นที่จะรักษา ความรับผิดชอบตามระดับที่ชุมชนคาดหวัง กำหนดเป้าหมายและมาตรฐาน พร้อมทั้งทำให้บรรลุเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตของเพื่อนบ้านของเรา

การปกป้อง สิ่งแวดล้อม
บริษัทได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เราทราบดีว่าปัญหาเดียวในวันนี้ อาจขยายเป็นผลกระทบที่กว้างขึ้น และยืนยาวขึ้นต่อชุมชนในท้องถิ่นในอนาคต ความใส่ใจต่อชุมชน ของเราและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติผลักดันให้เราคิดอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ อย่างรับผิดชอบ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบที่การปฏิบัติงานของเรา มีต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยดูแลให้มั่นใจว่าผู้ร่วมงานกับของเรา กระทำเช่นเดียวกันการเก็บข้อมูลเป็นความลับ

การรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล

ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทมีบทบาทสำคัญต่อวิธีการที่เราบริการ ต่อลูกค้าและทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เรารักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันของเราโดยการเก็บรักษาข้อมูล ที่เป็นความลับหรือมีกรรมสิทธิ์ และปกป้องข้อมูลนี้จากภัยคุกคาม ความปลอดภัย การปกป้องไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ต้องการ มีความสำคัญมากเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของข้อมูลนี้ หากคุณ เข้าใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของบริษัท ทำตาม ขั้นตอนเพื่อใช้และปกป้องข้อมูลนั้นอย่างเหมาะสม การดำเนินการ เหล่านี้จะช่วยปกป้องทรัพย์สินที่มีมูลค่ายิ่งของบริษัท และช่วยให้ บริษัทสามารถคงสถานะแข่งขันไว้ได้

การปกป้องทรัพย์สิน ทางปัญญาของบริษัท
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งมีอยู่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และข้อมูล มีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท เราสามารถบริการต่อลูกค้าของเราได้อย่างดีตลอดระยะเวลายาวนาน ต่อเมื่อเราปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ เราเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ใหม่ ขณะที่เราใช้การออกแบบและงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นอย่างระมัดระวัง สิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามปกป้องและใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทอย่างระมัดระวังด้วย

การสื่อสารทางอีเลคทรอนิคส์อย่างเหมาะสม
ทรัพยากรเทคโนโลยีบางอย่างช่วยเร่งความเร็วในการสื่อสารและ กระบวนการทางธุรกิจ ช่วยให้เราดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น และ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและบุคคลอื่นได้ดีขึ้น คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร และทรัพยากรอีเลคทรอนิคส์อื่นๆ สามารถเชื่อมโยง การปฏิบัติงานของคุณทั่วโลกและระหว่างโซนเวลาต่างๆ ได้ดีขึ้น รวมทั้ง ช่วยให้เราติดต่อกับซัพพลายเออร์และคู่ค้าด้านช่องทางจำหน่าย ได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้อย่างไม่เหมาะสม ทรัพยากรเดียวกันเหล่านี้ยังสามารถ สร้างความเสี่ยงให้กับการปฏิบัติงานของเรา และทำลายชื่อเสียงของเรา ขณะที่เทคโนโลยีเหล่านี้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เราก็ต้องควบคุม การใช้ประโยชน์พร้อมทั้งจัดการกับความเสี่ยงในการใช้งานไปด้วย นอกจากนี้ เรายังต้องให้เกียรติต่อบุคคลอื่นเมื่อใช้ทรัพยากรเหล่านี้

การเก็บและการรักษาข้อมูลอย่างระมัดระวัง
ข้อมูลบันทึกของบริษัทให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเรา ข้อมูลบันทึกเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถประเมินวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ กำหนดทรัพยากรและวัดผลลัพธ์ ทั้งหมดนี้จะช่วยเราปรับปรุงวิธีการ ที่เราให้บริการและทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา เราอาศัยความถูกต้องและความสมบูรณ์ในข้อมูลบันทึกของเราในการทำการตัดสินใจ ดังนั้น เราจึงต้องทำงานและดูแลทรัพยากรที่สำคัญ เหล่านี้ของบริษัทอย่างระมัดระวัง

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน อย่างระมัดระวัง
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างเหมาะสม ช่วยสร้างผลประโยชน์ ให้กับบริษัท และบอกเล่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทเรา การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าและสาธารณชนประทับใจ กับสิ่งที่เรากระทำให้แก่พวกเขา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างเหมาะสมยังช่วยให้บริษัทดึงดูด และส่งเสริมให้มีผู้สนใจมาลงทุนถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และจะต้อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ต่อตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า

“ลูกค้าย่อมสำคัญเสมอ” ถือเป็นหัวใจสำคัญ

ทุกสิ่งที่เรากระทำเรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าที่แท้จริงแก่ลูกค้า ของเรา โดยคำนึงถึงมุมมองจากลูกค้าเสมอ และ ตระหนักดีว่า ลูกค้ามีความคาดหวังสูงในทุกกิจกรรม ทางธุรกิจของเรา การแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานด้าน คุณภาพของเรา การรักษาคำสัญญา และการคิดค้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ ลูกค้าของเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราต้องแสดงความมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ อย่างแน่วแน่ต่อเนื่องในทุกการกระทำ และสร้าง ความสัมพันธ์ที่ลูกค้าของเราสามารถวางใจได้อย่างแท้จริงปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร บนพื้นฐานของการให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน
เราให้ความสำคัญแก่สถานที่ทำงานที่พนักงานทุกคนนึกถึงคนอื่น และให้เกียรติซึ่งกันและกันในการพูดคุยติดต่อประจำวัน การติดต่อ สื่อสารเหล่านี้ช่วยให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกสบายใจที่จะเสนอแนวคิดใหม่ ความคิดรับมือกับสิ่งท้าทายในเชิงสร้างสรรค์ และความรู้ในการทำงาน ที่บุคคลอื่นจะประทับใจกับความทุ่มเทของพวกเขา สถานที่ทำงาน ที่อบอุ่น เปิดโอกาสให้พนักงานแต่ละคนสามารถสร้างความแตกต่าง ทำให้เราคิดค้นนวัตกรรมสำหรับลูกค้าของเรา สนองตอบผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งหมดได้ดีขึ้น และค้นพบความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และสร้างความพึงพอใจในตัวเองยิ่งขึ้น

การปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าอย่างเป็นธรรม
การบริการลูกค้าของเราอย่างประสบความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดึงดูดและสร้าง สัมพันธภาพกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่ค้าด้านช่องทาง จำหน่าย และผู้รับจ้างจำนวนมากทั่วโลก ความยุติธรรม การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และ ‘การคว้าชัยชนะ โดยกระทำตามกฎ’ เป็นค่านิยมที่ช่วยชี้แนะการกระทำ ของเรา ทั้งในการติดต่อกับคู่ค้าของเราและการดำเนิน ธุรกิจในท้องตลาด เรามุ่งมั่นดำเนินงานตามค่านิยม เหล่านี้ โดยการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อ ความยุติธรรมและการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เราสร้างสัมพันธภาพแห่งการให้เกียรติและไว้วางใจ ร่วมกัน และเมื่อเรายอมรับความสำเร็จต่อเมื่อบรรลุ ความสำเร็จนั้นอย่างยุติธรรม เราจึงมั่นใจได้ว่า สภาพแวดล้อมธุรกิจของเราจะให้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมแก่ลูกค้า


CODE OF GOOD PRACTICE:
Pre Employment Background Check

The Company will hold and collect data in relation to you in your employment. This is for the purpose of administration and management and also in compliance with applicable laws and regulations. All data will be treated with the utmost confidentiality.

Information will not be disclosed to any external third party without your consent, except where it is necessary in order to comply with statutory requirements or where an organisation is acting on behalf of The Company. Internally the information may be made available to your manager and/or members of the senior management team, as circumstances dictate. You may, at any time, request access to the information held about you; such requests should be made to your manager and access will be provided within a reasonable period.


Procedure

1) Background checks should only be conducted by legally compliant third-party providers.
2) A comprehensive background checks will be conducted include education, prior employment verification credit and criminal Records. A signed release from the applicant to legally conduct a credit investigation may be obtained.
3) Background checks are conducted during the pre-employment process for job candidates. Background checks for employment purposes reveal any convicted felonies and misdemeanors, judgments, and records from the Police Department databases.
4) Finger print registration and trace through the Police Department will be conducted on any individual being given access.
5) Only candidates that have advanced to the interview stage of consideration will be asked to complete the background check authorization and disclosure from. Candidates who decline to undergo a background check will be disqualified from further consideration.
6) Company reserves the right to rescind the offer if the nature of or facts related to a conviction and/or the number or frequency of the convictions is inconsistent with employment or could harm the reputation of the Company or relates to the duties and responsibilities of the position.
7) Company will consider various factors in evaluating whether a conviction disclosed by an applicant warrants revoking a conditional offer of employment:

i) Nature and frequency of the offense(s),
ii) Time since conviction,
iii) Completion of sentence or any other remediation, and
iv) Relevancy to the position for which the candidate is being considered.

8) After Checking procedure, HR notifies the hiring manager if the result of the background check is not satisfactory.
9) HR with appropriate consultation with the appropriate manager, will determine if the offer needs to be rescinded in cases where the results of the background check are not satisfactory.
10) Company will contact the candidate if the offer is rescinded due to a failed background check. Notification is followed up with a formal letter to that individual.Perimeter

We create Ad which is relevant to what clients need. We create concept and come up with attractive execution, fresh idea and being on top and above what other could have done. 

 • Television Advertising
 • Radio
 • Print Advertising (Press Ad, Magazine Ad) 
 • Direct Marketing
 • Point of Purchase

 

Highly skill world class graphic design services with an up-to-date Graphic, modern and dynamic Design

 • LOGO, Corporate Identity
 • Package Design
 • Booth Design 
 • Invitations
 • Annual Report
 • Company Profile

 

Services on web channels that can display and sell products 24/7 with crystal reflex of client identity.

 • Domain and Hosting
 • Website Design 
 • Web Programing
 • Microsite, Landing Page
 • Web Banner Ad
 • Social Network

 

Commercial Photography Services

 • Food and Beverage Photography
 • Product Photography 
 • Architecture & Interior Photography
 • Ecommerce Photography
 • Advertising Photography
 • Lifestyle Photography
 • Portrait Photography
 • Conceptual Photography